I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je firma Karolína Keplová (IČO 21060878), se sídlem Václavice 336, 463 34, Hrádek nad Nisou, Česká republika, zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Nový Bor, č.j.: MUNO 60443/2023, sp. značka: OŽU 1939/2023 (dále jen „správce“).

2. Další zpracovatelé osobních údajů jsou konkrétní prodejci, u jichž zakoupíte zboží. Jedná se pouze o data nezbytně nutná k plnění objednávky a kupní smlouvy.

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

I. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce (a konkrétní prodejce) zpracovává osobní údaje, které mu kupující poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky kupujícího.

2. Správce (a konkrétní prodejce) zpracovává identifikační a kontaktní údaje kupujícího a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

1.1 plnění smlouvy mezi kupujícím a konkrétním prodejcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

1.2 oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

1.3 souhlas kupujícího se zpracováním pro účely přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

2.1 vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi kupujícím a konkrétním prodejcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany konkrétního prodejce plnit,

2.2 zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

1. Osobní údaje se uchovávají:

1.1 po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a konkrétním prodejcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

1.2 po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 50 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

1.1 podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

1.2 zajišťující služby provozování e-shopu - konkrétně hostingová společnost ACTIVE 24, s.r.o. (IČ: 25115804)

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. PRÁVA KUPUJÍCÍHO

1. Za podmínek stanovených v GDPR má kupující:

1.1 právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

1.2 právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

1.3 právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

1.4 právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 17 GDPR,

1.5 právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

1.6 právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů - u správce, či u konkrétního prodejce.

2. Dále má kupující ze zákona právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo kupujícího na ochranu osobních údajů.

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. ZPRACOVÁNÍ COOKIES

Co jsou cookies: Cookies jsou malé textové soubory, které naše webové stránky umisťují na vaše zařízení (počítač, mobilní telefon, tablet apod.) při jejich prohlížení. Tyto soubory cookies nám umožňují rozpoznávat vaše zařízení a přizpůsobit obsah webových stránek vašim potřebám.

Jaké cookies používáme:

Nezbytné cookies: Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování webové stránky a nelze je vypnout. Zahrnují, například, cookies, které umožňují přihlášení do uživatelského účtu nebo správu košíku.

Analytické cookies: Pomocí těchto cookies shromažďujeme informace o tom, jak jsou naše stránky používány. Tyto informace používáme k vylepšení funkcí a obsahu našich stránek.

Reklamní cookies: Tyto cookies používáme, nebo třetí strany používají na našich stránkách, aby vám zobrazovaly reklamu, která je pro vás relevantní. Tyto cookies také mohou sledovat vaše interakce s reklamním obsahem.

Sbíráme přes Typ cookies
Google Ads a Sklik Tracking, Remarketing
Google Analytics Analytické, Konverzní
Meta (FB, IG) Tracking, Konverzní
Zbožové srovnávače Tracking, Konverzní
Microsoft Clarity Analytické, Tracking

Odmítnutí Cookies

Respektujeme vaše rozhodnutí ohledně používání souborů cookie. Nastavení cookies lze spravovat přímo ve vašem webovém prohlížeči. Většina prohlížečů automaticky akceptuje cookies, ale můžete je kdykoliv odmítnout nebo upravit jejich nastavení podle svých potřeb.

Informace o nastavení cookies v různých prohlížečích, jako jsou Chrome, Firefox, Internet Explorer, a Android, naleznete na příslušných oficiálních webových stránkách. Možnost odmítnout cookies je také dostupná na Your Online Choices.

Kdo má přístup k vašim údajům

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především naší společností a jejími zaměstnanci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí i po ukončení spolupráce. Rovněž pověřujeme jiné subjekty, které fungují jako zpracovatelé údajů, přičemž údaje předáváme pouze se vaším souhlasem a jen těm, kdo je potřebují k poskytování svých služeb.

Jaká jsou vaše práva

Máte právo na informace o zpracování vašich osobních údajů, přístup k údajům, které jste nám poskytli, opravu nebo vymazání údajů, přenesení údajů jinému subjektu, a námitku proti zpracování údajů pro marketingové účely. Pokud máte dotazy nebo chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás na info@suvenir.cz

Bezpečnostní opatření

Vaše osobní údaje uchováváme bezpečně ve šifrované formě na našich serverech a používáme technická opatření, jako je šifrování komunikace na našem e-shopu protokolem HTTPS, pro zajištění ochrany vašich dat. Přístup k datům mají pouze autorizované osoby a hesla jsou bezpečně uložena pomocí moderních hashovacích metod.

Kontakt

Pro jakékoliv dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo pro uplatnění vašich práv nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu na info@suvenir.cz

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

2. S těmito podmínkami kupující souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu kupující potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinností dnem 1.5.2024

Sledujte náš Facebook