Souhrn pravidel užívání

Suvenir je obchodním místem (resp. prodejní platformou), kde mohou výrobci, tvůrci a prodejci originálních produktů nabízet své zboží a služby k prodeji.

Aby bylo vše transparentní, spojili jsme obchodní podmínky pro prodejce a kupující dohromady. Naší prioritou je ochrana spotřebitele a renomé Suvenir.

- provozovatel je zprostředkovatel prodeje, není samotným prodejcem, ani jeho kupujícím.

- vytvoření prodejního účtu a vystavení zboží je zcela zdarma.

- prodávající je povinen uhradit provozovateli provizi za zprostředkování prodeje. Tento nárok vzniká při vytvoření objednávky a její uhrazení kupujícím. Pokud kupující neuhradí objednávku, dochází ke stornu objednávky a tím také zaniká nárok na provizi.

Na konci každého měsíce dojde k vyrovnání dlužné částky za provizi.

- v jistých případech je platba realizována na účet provozovatele, kdy poté provozovatel po přijetí částky bezodkladně pošle odpovídající částku (tj. hodnota objednávky mínus provize) prodávajícímu.

- provozovatel neprodává vlastní zboží a není zodpovědný za prodávané zboží (správnost zboží, jeho kvalitu, uvedené vlastnosti, dostupnost, apod.). Provozovatel nejedná jako zástupce prodávajících.

- provozovatel není odpovědný za jednotlivé nákupy a prodeje, reklamace či za případné spory mezi kupujícím a prodejcem.

- provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit prodejci registraci, popř. odstoupit od smlouvy s již registrovaným prodejcem a to i bez udání důvodu.

Tyto obchodní podmínky

- vydává firma Karolína Keplová (IČO 21060878), se sídlem Václavice 336, 463 34, Hrádek nad Nisou, Česká republika, zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Nový Bor, č.j.: MUNO 60443/2023, sp. značka: OŽU 1939/2023 (dále jen „provozovatel“).

- upravují vzájemná práva a povinností mezi prodejci (dále jen „prodejce”), kteří nabízí své zboží a služby k prodeji (dále jen „zboží”) a kupujícím (dále jen „kupující”)

1. Registrace prodejce

- registrace na Suvenir.cz je otevřená pro fyzické osoby starší 18 let s platným IČO a právnické osoby s plnou právní způsobilostí. Uživatelé, kteří byli dříve z platformy vyloučeni, se nemohou znovu zaregistrovat bez předchozího svolení provozovatele.

- všichni prodejci, ať už jsou to živnostníci nebo právnické osoby, musí při registraci uvést své identifikační číslo osoby nebo společnosti (IČO). Pro individuální prodejce to znamená, že musí být registrováni jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), a právnické osoby musí uvést své obchodní jméno, IČ a sídlo společnosti. navíc je nutné zadat úplné osobní údaje, které zahrnují celé jméno, příjmení, plnou adresu, e-mailovou adresu, a telefonní číslo. Registrace a možnost prodeje na platformě jsou tak podmíněny podnikatelskou činností, čímž je zajištěno, že všichni prodejci jsou řádně registrovaní a způsobilí k právním úkonům.

- uživatelé mají povinnost udržovat své registrované údaje aktuální a informovat provozovatele o jakýchkoliv změnách prostřednictvím uživatelského rozhraní na platformě.

2. Prodejní účet

- jedná se o samostatnou část platformy, kde prodejce prezentuje sebe sama a své výrobky.

- registrace je zcela zdarma.

- při registraci je povinnost uvést správné údaje.

- prodejce má možnost uvedené údaje kdykoliv aktualizovat.

- registrací automaticky nevzniká prodejní právo. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit registraci prodejce a nepovolit mu registraci novou a to i bez udání důvodu.

- provozovatel si rovněž vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy s již registrovaným prodejcem a to i bez udání důvodu.

3. Vystavené zboží

- vystavené zboží musí být v souladu s hodnotami serveru Suvenir. Musí se jednat o zboží, které splňuje alespoň jednu z níže jmenovaných definicí:

- zboží ručně vyrobené nebo ručně dotvořené (tj. být tvůrcem / handmade)

- vlastní zboží, které je nabízeno pod vlastní značkou (tj. být výrobcem)

- zrenovované, opravené zboží (např. hodinky, nábytek, spotřebiče a jiné)

- zboží či služba na zakázku (podmínkou je, že hotový výtvor musí být možno poslat dopravcem, či elektronicky)

- vystavení zboží je zcela zdarma

- při vystavení nového zboží je povinnost uvést pravdivé údaje.

- názvy, popisy a klíčová slova produktů nesmí obsahovat žádné kontaktní údaje prodávajících, jako jsou telefonní čísla, e-mailové adresy, nebo odkaz na e-shopy a jiné prodejní platformy, vyjma jmen, či pseudonymů autorů. Jakékoli pokusy o sdílení těchto údajů v rámci platformy jsou zakázány.

- je zakázáno nabízet zboží, jehož povaha je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy.

Zakázáno je zejména:

- přeprodej zboží u kterého prodejce není autorem (výjimka je u renovovaného, opraveného zboží)

- omamné či psychotropní látky

- zbraně

- provozovatel si vyhrazuje právo odstranit vystavené zboží a to i bez udání důvodu.

- provozovatel informuje prodávajícího, že veškeré fotografie zboží, které prodávající poskytne pro účely propagace nebo recenzí, mohou být použity provozovatelem na webových stránkách, v reklamních materiálech nebo na sociálních médiích pro marketingové účely. Prodávající tímto uděluje provozovateli souhlas s použitím těchto fotografií.

- prodávající souhlasí s použitím svých fotografií, které poskytl v rámci hodnocení produktu nebo jiných marketingových aktivit, a to bez nároku na kompenzaci. Tento souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat. Provozovatel zaručuje, že fotografie budou použity výhradně v souvislosti s propagací produktů a služeb spojených s platformou.

4. Uživatelský účet

- na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

- při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

- přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

- kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

- prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

- kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového řešení prodávajícího.

- prodávající nesmějí komunikovat se zákazníky platformy Suvenir.cz o prodeji mimo platformu Suvenir.cz. To zahrnuje zákaz diskusí o kamenných prodejnách, odkazech na externí e-shopy, nebo jakékoliv pokyny, jak tyto informace najít. Je rovněž zakázáno navrhovat nebo uskutečňovat výměny zboží mimo oficiální transakční procesy Suvenir.cz, včetně barterových dohod nebo vzájemných zápočtů.

5. Uzavření kupní smlouvy

- veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

- webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

- webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které se kupujícímu zobrazí v procesu objednávky. Nebude-li kupující mít zájem zboží objednat, vzhledem k uvedené ceně za balné a dopravné, může objednávku nedokončit a tím jí uvede ve storno.

- pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

- před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí formou e-mailové potvrzení na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

- prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně).

- smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) a následném uhrazením částky za objednávku kupujícím. Potvrzení o přijetí objednávky a úspěšném (resp. neúspěšném) uhrazením částky bude komunikováno mezi prodejcem a kupujícím a to buď skrze e-mail nebo interní systém platformy.

- kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

6. Cena zboží a platební podmínky

- cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu pouze bezhotovostně.

- společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Kupní cenou se rozumí i náklady spojené s dodáním zboží.

- prodávající, vzhledem k obchodní povaze svého internetového obchodu, požaduje uhrazení celé kupní ceny ještě před odeslání zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

- případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

- je-li subjekt „prodejce“ právnickou osobou, vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího.

- prodávající není povinen vystavit kupujícímu účtenku, vzhledem k možnosti platit pouze bezhotovostně.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

- kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno nebo vyrobeno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož o zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

- nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední objednávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Případné odstoupení od kupní smlouvy kupující musí zaslat na e-mailovou adresu prodávajícího, jiné varianty nebudou akceptovány.

- v případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující vždy musí poslat vrácené zboží na adresu odesílatele konkrétního zboží, jakožto prodejce zboží, od kterého mu zboží bylo odesláno. Nezná-li tuto adresu, může ji nalézt v profilu prodejce.

- v případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.

- nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

- v případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

- je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. Přeprava a dodání zboží

- je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

- v případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

- při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

- další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravovat zvláštní dodací podmínky prodejce, jsou-li prodávajícím vydány.

9. Práva z vadného plnění

- práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

- prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

- prodávající má povinnosti z vadného plnění v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době uvedené v ustanovení § 2165 občanského zákoníku. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

- ustanovení uvedená v předchozím odstavci se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věděl, že zboží má vadu, a nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

- práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující uplatnit elektronickou poštou na e-mailové adrese prodejce.

- další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravovat zvláštní reklamační řád prodejce, je-li prodávajícím vydán.

10. Další práva a povinnosti smluvních stran

- kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

- prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

- vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické komunikace. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího.

- k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

- evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

- kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11. Ochrana osobních údajů

- svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

- další informace o zásadách zpracování a ochrany osobních údajů si může kupující vyžádat pomocí GDPR tlačítka na stránce prodávajícího.

12. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

- kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

- kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13. Doručování

- kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

14. Závěrečná ustanovení

- pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

- je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

- kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2024

Sledujte náš Facebook